Badania nieniszczące

W zakładzie produkcyjnym mieści się niezależne laboratorium NMLab działające wg normy PN-EN ISO/IEC17025:2005. Personel NDT posiada certyfikaty wg EN ISO 9712 nadane przez UDT-CERT i Instytut Spawalnictwa. Poniższe badania wykonujemy na własne potrzeby, jak również świadczymy usługi zewnętrznym klientom:

  • Rentgenowskie
  • Ultradźwiękowe wyrobów hutniczych, ultradźwiękowe złączy spawanych
  • Pomiary ultradźwiękowe (defektoskopem i grubościomierzem)
  • Magnetyczno-proszkowe
  • Penetracyjne
  • Wizualne  
  • Szczelności
  • Pomiary twardości

Wykonujemy również badania nieniszczące grubości ścianek rurociągów i urządzeń ciśnieniowych na instalacjach technologicznych w celu stworzenia bazowej charakterystyki korozyjnej poszczególnych obiektów dla późniejszego wyznaczania ubytków korozyjnych. Prowadzimy również kontrolę produkcji oraz przyrządów pomiarowych do produkcji.

Informacja dotycząca narażenia na promieniowanie jonizujące

Jednostka organizacyjna NOVMAR Sp. z o.o. działająca na podstawie zezwolenia PAA polegająca na: transporcie, przechowywaniu, stosowaniu aparatów gammagraficznych zawierających źródła promieniotwórcze, w roku 2021:
• nie odnotowała wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko,
• nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Podstawa prawna Art. 32c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 roku (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941)
Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv